Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich

Statut Stowarzyszenia Tynkarzy Dolnośląskich
z siedzibą we Wrocławiu

Rozdział 1. Informacje podstawowe

§ 1

Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinach budowlano – wykończeniowych, związanych z tynkowaniem.

§ 2

 1. Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: STD.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Wrocław, a terenem jego działania obszar Województwa Dolnośląskiego.
 2. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych, obejmujących zasięgiem działania obszar jednego lub kilku powiatów. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać własnego godła i pieczęci.

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

Celami Stowarzyszenia jest działalność:

 1. naukowo-techniczna w dziedzinie związanej z wykonawstwem robót budowlanych zakresie tynkowania ścian,
 2. oświatowa polegająca na upowszechnianiu nowych technologii, nowoczesnych metod organizacji, finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych w dziedzinie związanej z wykonawstwem robót budowlanych zakresie tynkowania ścian,
 3. popularyzatorska w zakresie upowszechniania, ujednolicania i powszechnego stosowania norm branżowych i polskich norm związanych z wykonawstwem robót budowlanych zakresie tynkowania ścian,
 4. w zakresie wypracowania i powszechnego stosowania jednolitych, wysokich standardów wykonawstwa robót budowlanych w zakresie tynkowania,
 5. wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia,
 6. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju branży budowlanej w sektorze robót wykończeniowych w zakresie tynkowania

§ 7

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

 1. działania na rzecz rozwoju technologii budowlano – wykończeniowej w zakresie tynkowania ścian,
 2. działania na rzecz standaryzacji przepisów budowlanych oraz zmian istniejących i tworzenia nowych przepisów prawnych w dziedzinie budowlano – wykończeniowej związanej z tynkowaniem ścian,
 3. działania na rzecz wdrożenia polskiej normy na wykonanie i odbiór maszynowych tynków gipsowych,
 4. działalność szkoleniowa mająca na celu pozyskanie nowych kandydatów do zawodu tynkarza oraz uzupełnienie braków, jakie występują na rynku pracy w tym zawodzie,
 5. współpraca ze szkołami budowlanymi na terenie Województwa Dolnośląskiego mająca na celu przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii wykonywania tynków gipsowych,
 6. podejmowanie starań o wprowadzenie do polskiego systemu edukacji kursów na czeladnika i mistrza o profilu tynkarza
 7. współpraca z producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych w celu osiągnięcia wysokiej jakości i minimalizacji kosztów wytwarzania,
 8. wydawanie publikacji gazet i czasopism mających na celu informowanie o działalności Stowarzyszenia, reklamowanie firm członkowskich, wspieranie Stowarzyszenia w poszukiwaniu nowych Członków i Sponsorów
 9. organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
 10. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w celu rozwoju działalności budowlano – wykończeniowej w zakresie tynkowania oraz zwiększenia jej dostępności dla jak największej rzeszy obywateli,
 11. współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi w kwestiach związanych z rozwojem działalności budowlano – wykończeniowej w zakresie tynkowania,
 12. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
 13. udział w pracach organizacji międzynarodowych,
 14. organizowanie krajowych i międzynarodowych wystaw, seminariów, targów, szkoleń związanych z dziedziną budowlano – wykończeniową w zakresie tynkowania

Rozdział 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 8

Członkiem Stowarzyszenia może być:

 1. każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlano – wykończeniowej w zakresie tynkowania, bądź posiadający szczególną wiedzę w tej dziedzinie, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Województwa Dolnośląskiego.
 2. Osoba prawna mająca siedzibą na terenie Województwa Dolnośląskiego, której przedmiotem działalności jest prowadzenie robót budowlanych w zakresie tynkowania,

§ 9

 1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, posiadającego rekomendacje jednego członka Stowarzyszenia.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 10

Członek Stowarzyszenia posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestnictwa we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia.
 3. prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. prawo zaskarżenia uchwał lub decyzji władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, o ile Statut nie stanowi inaczej, w trybie określonym w niniejszym Statucie.

§ 11

Każdy członek Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał, zarządzeń, regulaminów władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. sumiennie wykonywać zadania, które mu zostaną powierzone przez władze Stowarzyszenia.
 4. regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione władze Stowarzyszenia.

§ 12

Członkostwo nie może być przenoszone czy przekazywane.

§ 13

 1. Utrata członkostwa może nastąpić przez skreślenie lub wykluczenie członka Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
 1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
 2. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy,
 3. całkowitego braku aktywności członka przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 4. śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 5. utraty osobowości prawnej przez członka.
 1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:
 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
 2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
 1. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 i w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 2. W stosunku do osób wchodzących w skład Zarządu decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja Rewizyjna.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 i ust. 3 oraz od uchwały Komisji Rewizyjnej przewidzianej w ust. 5 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Wyboru i powoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

§ 15

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwał dotyczących zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
 4. Po upływie kadencji członkowie władz Stowarzyszenia działają do dnia wyboru nowych władz.

Rozdział 5. Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane też „Walnym Zebraniem”)odbywa się z udziałem członków. Za członków będących osobami prawnymi udział biorą osoby fizyczne reprezentujące tych członków zgodnie z KRS.
 2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 3. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie Stowarzyszenia.
 4. W Walnym Zebraniu głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście

§ 17

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na podstawie pisemnego wniosku co najmniej połowy członków z ostatniego Walnego Zebrania.
 4. Zarząd Krajowy zawiadamia o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania co najmniej 15 dni przed jego odbyciem, a Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być wyznaczone w terminie 20 dni od złożenia wniosku. Członkowie Stowarzyszenia muszą otrzymać zawiadomienie o dniu, godzinie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad. W zawiadomieniu można przewidzieć możliwość zwołania Walnego Zebrania w tym samym dniu w drugim terminie.
 5. Walne Zebranie jest ważne pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wezmą w nim udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia – w/g stanu na dzień zwołania – a żaden z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do trybu zwołania i porządku obrad.
 6. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§ 18

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych.
 6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. Uchwalanie kodeksu etyki zawodowej,
 8. Uchwalanie zmian w Statucie.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 10. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 1 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

Rozdział 6. Zarząd

§ 19

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona wybiera Prezesa, Skarbnika i Sekretarza w głosowaniu tajnym na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Zarząd jest powoływany na okres 2 lat.
 4. W przypadku ustania członkostwa Zarząd ma prawo uzupełnienia swojego składu w drodze głosowanie tajnego. W trybie kooptacji Zarząd może zmienić nie więcej niż jedną osobę spośród członków Stowarzyszenia.
 5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 6. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie godła i pieczęci Stowarzyszenia, rodzaju i wzoru odznak członkowskich oraz logo Stowarzyszenia.
 7. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 8. Nadawanie członkostwa Stowarzyszenia oraz podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy i wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 9. Powoływanie i rozwiązywanie komitetów problemowych.
 10. Uchwalanie regulaminu działalności Biura Stowarzyszenia oraz innych regulaminów wewnętrznych przewidzianych niniejszym Statutem.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.
 12. Zwoływanie Walnego Zebrania.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza i powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Członkowie Zarządu powinni otrzymać co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia zawiadomienie o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Zarządu o ile Statut nie stanowi inaczej.

Rozdział 7. Komisja rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę.
 2. W przypadku ustania członkostwa Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnienia swojego składu na drodze tajnego głosowania.
 3. W trybie kooptacji można zmienić jedną osobę spośród członków Stowarzyszenia.
 4. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 5. Komisja Rewizyjna powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 5. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 6. rozpatrywanie odwołań w/s wykluczenia członków Zarządu.

§ 24

Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Rozdział 8. Majątek i fundusze

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

§ 26

Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy uzyskiwane z wpisowego i składek członkowskich
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Stowarzyszenia
 3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
 4. wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 27

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przeznaczając dochód z niej uzyskany jedynie na realizację celów statutowych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:
 1. Działalność wydawnicza;
 2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 3. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,
 4. Przetwarzanie danych,
 5. Działalność związana z bazami danych,
 6.  Badanie rynku i opinii publicznej,
 7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 8. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
 9. Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 10. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 11. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej,
 12. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, a także zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa Zarząd w formie regulaminu.

Rozdział 9. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

Zmiany Statutu, jak również rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 29

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Stowarzyszenie Tynkarzy Dolnośląskich